Strojové zariadenia

Strojové zariadenia

Skúšanie a posúdenie zhody strojových zariadení. Skúšky mechanickej bezpečnosti a ergonómie, elektrickej bezpečnosti, EMC v rozsahu harmonizovaných noriem pre smernicu o strojových zariadeniach č. 2006/42/ES, resp. Nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z.
Výstup:

 • Certifikát zhody (vydáva COCV),
 • ES certifikát typu pre výrobky uvedené v prílohe IV smernice č. 2006/42/ES (slovenským ekvivalentom je Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.) (vydáva COCV).

TSÚ Piešťany, š.p., podľa požiadaviek zákazníka vykonáva nasledujúce činnosti:

 • ES skúšku typu výrobku uvedeného v prílohe č. IV smernice 2006/42/ES (slovenským ekvivalentom je Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.) podľa prílohy IX a následným vystavením certifikátu o ES skúške typu (čl. 12, ods. 3b) a (čl. 12, ods. 4a)
 • komplexné zabezpečenie kvality výrobku uvedeného v prílohe č. IV. Smernice podľa prílohy X (čl. 12, ods. 3c) a čl. 12, ods. 4b) – posúdenie systému kvality, vykonávanie pravidelných auditov a vydaním správy z auditu a ES Certifikátu systému kvality
 • Posúdenie zhody pre čiastočne skompletizované strojové zariadenie (čl. 13) a následným vystavením certifikátu zhody s príslušnými technickými požiadavkami
 • Posúdenie zhody skúšanej vzorky výrobku neuvedeného v prílohe č. IV a následným vystavením certifikátu zhody skúšanej vzorky s príslušnými technickými požiadavkami
 • Posúdenie zhody výrobku neuvedeného v prílohe č.IV, vrátane posúdenia výroby alebo systému kvality (podľa toho čo je vhodné), následné vystavenie certifikátu zhody výrobku s príslušnými technickými požiadavkami a dohľady skúšaním alebo inšpekciou vzoriek z výroby a posudzovanie procesu výroby počas doby platnosti certifikátu.
 • Pomoc pri zostavovaní ES vyhlásenia o zhode
 • Posúdenie zhody s inými príslušnými smernicami/nariadeniami vlády (LVD, EMC; hluk a pod.) pre označenie zhody CE
 • Vystavenie certifikátov, protokolov v jazyku :
  1. slovenský
  2. anglický
  3. ruský