Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby

Posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p., udelenú autorizáciu Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a používa označenie SKTC – 106.

Autorizovaná osoba podľa ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, na výkon činnosti:

  • certifikácia výrobkov,
  • certifikácia riadenia výroby,
  • ako skúšobné laboratórium.

vo vecnom rozsahu stanovenom prílohou k Osvedčeniu o autorizácii, ktoré vydalo MDVRR SR v Bratislave. Pre túto činnosť má TSÚP Piešťany, š. p. pridelené registračné číslo SK06.

Typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vykonávanie skúšok strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru podľa noriem platných v Bielorusku a vystavovanie skúšobných protokolov na základe dohôd o spolupráci s Bieloruským štátnym ústavom štandardizácie a certifikácie (BelGISS) a s Bieloruským štátnym ústavom metrológie (BelGIM).

Skúšanie a označovanie obalov, nádob IBC na voľne ložené látky a veľkých obalov podľa medzinárodných predpisov pre cestnú dopravu (ADR), železničnú dopravu (RID), leteckú dopravu (IATA-DGR(ICAO)) a námornú dopravu (IMDG-Code) a podľa odporúčaní expertov OSN na prepravu nebezpečných vecí (RTDG) na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky z 11. mája 1995 č. 1398-232/95.

Poverenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín v zmysle dohody ATP, a ďalej na vydávanie certifikátov a certifikačných štítkov na cestné dopravné a prepravné prostriedky.