Spoločnosť

O nás

Posudzovanie zhody výrobkov

 • Posudzovanie zhody podľa EÚ smerníc Nového prístupu a podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre: hračky, stavebné výrobky, kotle, tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, tlakové nádoby a plynové spotrebiče
 • Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Odborné posudzovanie výherných prístrojov podľa zákona č. 30/2019 Z.z.

Certifikácia

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vykonáva podľa ISO/IEC 17065:2012 certifikáciu:

 • strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov a stavebných výrobko
 • Certifikácia solárnych kolektorov a systémov v systéme Solar Keymark
 • Certifikácia výrobkov pre trhy krajín Euroázijskej ekonomickej únie
 • Vykonávanie skúšok a vydávanie ATP certifikátov podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch na ich prepravu
 • Certifikácia systémov manažérstva EN ISO 9001
 • Certifikácia nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku a certifikácia systému riadenia výroby v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Certifikácia osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012

Skúšanie

 • Skúšky strojov, výrobných zariadení, spotrebného tovaru, technických zariadení budov a stavieb, elektrických zariadení a tepelnej techniky
 • Skúšky, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí
 • Mechanické skúšky materiálov v ťahu, tlaku a ohybe
 • Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelej atmosfére
 • Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch
 • Skúšky starnutia materiálov v umelej atmosfére – xenotest
 • Klimatické skúšky materiálov

Inšpekcie

 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. – OPO
 • Vykonávanie inšpekcií podľa zákona č. 133/2013 Z.z.

Kalibrácia meradiel

 • dĺžky, tlaku, teploty, akustického tlaku a mechanického kmitania, vodomerov, sily, momentu sily – momentových kľúčov, elektrických veličín a váh

Overovanie meradiel

 • Merače pretečeného množstva vody. Overovacia značka: M47
 • Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory. Overovacia značka: M47
 • Momentové kľúče. Overovacia značka: M65
 • Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel. Overovacia značka: M91

Ďalšie odborné služby

 • termovízna diagnostika
 • meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 • skúšky a kódovanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov a kontajnerov na prepravu nebezpečných vecí