Vízia – stratégia – politika kvality

Vízia – poslanie

Byť trvalo dynamizujúcou, modernou a medzinárodne uznávanou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné služby hlavne v oblasti skúšobníctva a metrológie.

Stratégia na roky 2020 – 2025

Získame dominantné postavenie medzi NO / AO v rozvoji a ponuke komplexných služieb pre zabezpečenie bezpečnosti, zdravia, ochrany majetku, životného prostredia v procesoch posudzovania zhody, certifikácie, skúšania predovšetkým strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru.

Politika kvality

  • Spokojnosť zákazníka a splnenie jeho súčasných i budúcich požiadaviek je naším najvyšším cieľom.
  • Vodcovia / vrcholové vedenie určujú smer rozvoja ústavu, zodpovedajú za jeho výkonnosť, prosperitu a budúcnosť.
  • Zapojením všetkých spolupracovníkov do spoločného systému manažérstva efektívnejšie využívame naše schopnosti a tvorivé úsilie v prospech ústavu.
  • Manažérskymi systémami a zlepšovaním procesného prístupu zvyšujeme účinnosť, efektívnosť a výkonnosť ústavu pri dosahovaní spoločných cieľov so zainteresovanými stranami.
  • Nepretržitým uplatňovaním manažérskeho princípu plánuj – vykonaj – skontroluj – zlepšuj dosahujeme efektívnejšie požadované výsledky.
  • Rozhodovanie v našom ústave vykonávame na základe analýz a faktov.
  • Spolupracujeme len so spoľahlivými partnermi, ktorí plnia naše požiadavky a očakávania.