Protikorupčný program TSÚP

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vypracoval Protikorupčný program v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.
V bode B.3. tohto uznesenia sa členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle.

Protikorupčný program TSÚP Piešťany, š.p., bol aktualizovaný k 30.06.2021.