Úvod

Technický a skúšobný ústav SKTC-106 v Rovinke, (ďalej len TSÚP)

Hlavnou činnosťou ústavu podľa zriaďovacej listiny vydanej oprávnení udelených od ÚNMS SR a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru je:

  • Posudzovanie zhody výrobkov
  • Certifikácia
  • Skúšanie
  • Inšpekcie
  • Kalibrácia meradiel
  • Overovanie meradiel
  • Ďalšie odborné služby