Úvod

SKTC-106 / MID-CERT

Hlavnou činnosťou  dozoru je:

  • Posudzovanie zhody výrobkov
  • Certifikácia
  • Skúšanie
  • Inšpekcie
  • Kalibrácia meradiel
  • Overovanie meradiel
  • Ďalšie odborné služby