Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochranu osobných údajov Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, (ďalej len „TSUP“ alebo „prevádzkovateľ“) v súlade s platnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., dodržuje zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, ktoré si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Pričom informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov platným v SR.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany alebo na dole uvedenej emailovej adrese.
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov v súlade ustanoveniami Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov platným v SR, právo na :

• prístup k osobným údajom,
• právo na ich opravu,
• vymazanie,
• obmedzenie spracúvania
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných SR

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Technického skúšobného ústav Piešťany, š.p.,:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na dole uvedenú e-mailovú adresu alebo