Skúšky EMC

Skúšky EMC

Skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických a elektronických výrobkov
Všetky elektrické a elektronické výrobky umiestňované na trh sú potenciálne ohrozované elektromagnetickým žiarením od okolitých zariadení. Rovnako výrobky umiestňované na trh sú povinné spĺňať limity na elektromagnetické vyžarovanie. Často sa stáva, že elektromagnetická kompatibilita (EMC) výrobkov býva podceňovaná už vo fáze návrhu a vývoja výrobku. EMC skúšobňa Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., má profesionálne vybavenie a dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti skúšania EMC. Pomôžeme Vám rýchlejšie a jednoduchšie umiestniť Vaše výrobky na trh.

V oblasti elektromagnetickej kompatibility poskytujeme nasledujúce služby:

 • skúšky emisií a odolnosti elektromagnetickej kompatibility v akreditovanej skúšobni TSÚ,
 • skúšky podľa harmonizovaných noriem, ale aj podľa požiadaviek zákazníkov a vnútropodnikových predpisov,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti EMC,
 • posudzovanie zhody notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1300 podľa požiadaviek smernice Rady 2014/30/EÚ – Elektromagnetická
  kompatibilita a Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.


Poskytujeme nasledujúce merania a skúšky emisií a odolnosti v oblasti EMC:

Skúšky emisií EMC:

 • merania svorkových rušivých napätí,
 • merania rušivého výkonu,
 • merania vysokofrekvenčného rušenia,
 • merania nespojitého rušenia (okamihových porúch),
 • merania harmonických prúdov,
 • merania blikania.


Skúšky odolnosti proti elektromagnetickým vplyvom:

 • skúšky odolnosti proti elektrostatickému výboju (ESD skúšky),
 • skúšky odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu,
 • skúšky odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/ skupinám impulzov,
 • skúšky odolnosti rázovým impulzom,
 • skúšky odolnosti proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliami, šírenému vedením,
 • skúšky odolnosti proti magnetickému poľu pri sieťovej frekvencii,
 • skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.


Kategórie zariadení skúšaných EMC skúšobni:

 • spotrebný tovar,
 • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
 • prenosné elektrické náradie,
 • svietidlá,
 • informačná technika,
 • zdravotnícke zariadenia a prístroje,
 • laboratórna a meracia technika,
 • elektrické a elektronické hračky,
 • elektrické zariadenia strojov,
 • priemyselné zariadenia.


Výhody skúšok výrobkov vykonaných v EMC skúšobni TSÚ:

 • úspora času a peňazí – meranie a upravovanie výrobkov počas fázy návrhu a vývoja znižuje náklady na dodatočné modifikácie hotových výrobkov,
 • zaistenie zhody výrobku s právnymi predpismi pre EMC smernicu a označenie CE,
 • zhoda výrobku vyhodnotená treťou nezávislou stranou, akreditovanou skúšobňou,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti – umiestňovaním odskúšaných výrobkov na trh.