Meranie kvality siete

Meranie kvality siete

Kvalita siete definovaná normou STN EN 50160 ovplyvňuje spotrebu elektrickej energie a v prípade nedodržania podmienok jej distribúcie hrozia odberateľom vysoké pokuty.
Zlá kvalita siete môže byť spôsobená rôznymi zdrojmi rušivých vplyvov, akými sú napríklad generátory, tyristorom riadené pohony, nerovnomerné zaťaženie fáz usmerňovača, elektrické polovodičové zariadenia, elektrická trakcia, frekvenčné meniče, indukčné a oblúkové pece.

Takéto rušivé vplyvy môžu spôsobiť zohrievanie transformátorov, zaťaženie vedení, poškodenie citlivých zariadení, koróziu svoriek, vznik nežiaducich rezonančných javov v sieti, straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch, chybnú činnosť regulačných zariadení a ochranných prvkov, hluk motorov a iných prístrojov, blikanie svetiel, činné straty, znižovanie životnosti zariadení, nárast chýb meracích a regulačných zariadení.

Pre odberateľov je dôležité najmä meranie účinníka, ak sa dostane elektrický účinník pod stanovenú hodnotu, hrozí odberateľovi elektrickej energie pokuta.

Ponúkame Vám:

  • obhliadku rozvodov a elektrických zariadení
  • meranie kvality siete pomocou sieťového analyzátora (obsah vyšších harmonických, úroveň harmonického skreslenia siete, prepätia, flicker, napäťovú nesymetriu a ďalšie parametre ovplyvňujúce prvky rozvodnej sústavy, prípadne spoľahlivý chod výrobnej technológie),
  • vyhodnotenie výkonových parametrov, napätia, prúdov atď.,
  • analýzu jestvujúceho stavu vzhľadom na dimenzovanie prvkov rozvodnej sústavy podniku, trafostaníc,
  • vyhodnotenie parametrov siete podľa príslušných noriem,
  • vypracovanie výstupnej správy z merania s detailným popisom súčasného stavu a návrhom opatrení.

Meranie je realizované nedeštruktívnym spôsobom založením prúdových a napäťových sond bez odstávky elektrických zariadení.