Rádiové zariadenia

Požiadavky na rádiové zariadenia

Základné požiadavky na rádiové zariadenia podľa čl. 3 smernice RED 2014/53/EÚ
Rádiové komponenty sa stali súčasťou moderných technológií pre prenos informácii, riadenie, diagnostiku alebo vzdialenú údržbu. Zvyšujúci sa počet zariadení pripojených bezdrôtovo v čoraz väčšmi zahustenom rádiovom frekvenčnom spektre však vyžaduje prísne dodržiavanie zákonných požiadaviek na rádiové produkty, pretože len spoľahlivá a rýchla bezdrôtová komunikácia môže podporiť vývoj smerom k inteligentnejším riešeniam vo všetkých sférach nášho života.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu (RED) prenesená do právneho poriadku SR (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.193 z 8. júna 2016 o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu) v článku 3 definuje základné požiadavky na rádiové zariadenia uvádzané na trh EÚ.

Na všetky rádiové zariadenie sú kladené požiadavky, podobne ako aj na ostatné elektrické a elektronické zariadenia, ohľadom bezpečnosti ich používania, ale bez limitov napätia a na elektromagnetickú kompatibilitu. Navyše sa na rádiové zariadenia vzťahujú požiadavky na efektívne využívanie rádiového spektra, na obmedzenie ich rušivého vplyvu na prevádzku ostatných rádiových zariadení a špecifické požiadavky podľa určitých kategórií alebo tried.

Na rádiové zariadenia uvádzané na trh EÚ sa vzťahuje povinnosť ich označenia značkou CE konformity výrobku s harmonizovanou legislatívou EÚ a vypracovania EÚ vyhlásenia o zhode.

Typickými príkladmi bezdrôtovej komunikácie sú nasledujúce protokoly:

  • zariadenia lokálnej siete (WLAN alebo Wi-Fi, ZigBee)
  • zariadenia personálnej siete (Bluetooth)
  • internet vecí (Internet of Things, IoT)
  • zariadenia s krátkym dosahom (SRD) od 9 kHz do 25 MHz (NFC, RFID)
  • zariadenia s krátkym dosahom (SRD) od 25 MHz do 1 000 MHz (Sigfox, LoRa, Z-Wave)