Označenie CE

Označenie CE

  • označenie CE umiestňuje na výrobok iba výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca,
  • označenie CE sa umiestňuje len na výrobky, na ktoré je jeho umiestnenie ustanovené osobitnými harmonizačnými právnymi predpismi EÚ (smernice tzv. Nového prístupu) a neumiestňuje sa na žiadny iný výrobok.

Umiestnenie označenia CE na výrobok znamená, že výrobca oznamuje, že berie na seba zodpovednosť za to, že výrobok spĺňa všetky platné požiadavky ustanovené v harmonizačných právnych predpisoch EÚ (v smerniciach tzv. Nového prístupu) týkajúcich sa umiestnenia tohto označenia.

  • označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, označenie CE sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii, ak sa v príslušných právnych predpisoch takáto dokumentácia stanovuje.
  • za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu ak bol takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.

Označenie CE sa skladá z veľkých písmen „C“ a „E“ v nasledujúcej podobe: