Autorizácia

Autorizácia

AUTORIZÁCIA SKTC -106

Na základe autorizácie TSÚP Piešťany , š.p. vykonáva posudzovanie zhody podľa nasledujúcich nariadení vlády SR (ďalej len NV SR) a Zákona:

 • NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 78/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
 • NV SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • NV SR č.127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • NV SR č.193/2016 Z.z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
 • NV SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ESAUTORIZÁCIA SK06

Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v rozsahu:

 • certifikácie výrobkov,
 • certifikácia riadenia výroby,
 • ako skúšobné laboratórium.


TSÚ Piešťany, š.p., má na vyššie uvedené činnosti vydané Osvedčenie o autorizácii SK06 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

Merače pretečeného množstva vody
Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
Overovania značka: M47

Momentové kľúče do 2000Nm
Overovacia značka: M65

Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
Overovacia značka: M91