Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba
TSÚP Piešťany, š.p. je notifikovanou osobou EÚ s prideleným identifikačným číslom 1300 pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:

  • 2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
  • 2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita
  • 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia (RED)
  • 2006/42/ES Strojové zariadenia
  • 2000/14/ES Emisia hluku v prostredí pochádzajúca zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve
  • 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
  • 2014/33/EÚ Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov
  • 2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
  • 2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
  • Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/426 Spotrebiče plynných palív

Vykonávame skúšky elektrickej bezpečnosti výrobkov a zariadení v rozsahu smernice 2014/35/EÚ Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD).