Certifikáty

Certifikácia výrobkov

TSÚP Piešťany, š. p. vykonáva podľa osvedčenia o akreditácii č.udeleného Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa ISO/IEC 17065 certifikáciu strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, certifikáciu hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov a stavebných výrobkov.

Certifikácia systémov manažérstva kvality

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PÔDOHOSPODÁRSKY SKTC-106  vykonáva v súlade s osvedčením o akreditácii č. Q-007 udeleným Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa ISO/IEC 17 021 certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001.

Certifikácia KEYMARK pre solárne kolektory a systémy

Skúšky a certifikácia solárnych tepelných kolektorov a systémov na základe splnomocnenia od CEN.